Услуги

 • проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване
 • инженерни проучвания, включително геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки, като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта
 • геодезически проучвания
 • технологични проучвания
 • вариантни проучвания за рехабилитация или изграждане на нови енергийни мощности
 • проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради

Извършване на конструктивно обследване на строежи със сертифицирани уреди за измерване

 • изготвяне на инвестиционни проекти по всички части, както и свързаните с тях предварителни проучвания
 • извършване на технически контрол по част Конструктивна на инвестиционните проекти

Проектиране на:

 • жилищни сгради
 • обществени сгради
 • сгради с търговско предназначение
 • промишлени сгради и съоръжения
 • обекти с усилване на строителни конструкции

 • извършване на обследване преди съставяне на технически паспорт
 • съставяне на технически паспорт съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежите

Запитване за цена